+420 241 485 104 asc@ascaccount.cz

Poskytované služby

Nabízíme profesionální služby a bohaté zkušenosti v oblasti účetního a daňového systému. Poskytujeme flexibilní řešení, která jsou přizpůsobena konkrétním potřebám a požadavkům každého klienta .

Klientům nabízíme i možnost doplnění námi nabízených služeb auditorskými službami společností Accor s.r.o se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Nabízíme možnost komunikace či spolupráce v anglickém, popř. i německém i ruském jazyce.

Základní přehled služeb

 

Zpracování a vedení účetnictví,daňové poradenství,optimalizace daní

 • vedení účetnictví firem
 • střediskové účetnictví, vedení zakázek
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky
 • účetní dohled nad Vaším účetnictvím, metodické vedení a pomoc při řešení konkrétního problému
 • příprava interních dokladů potřebných k správnému vedení účetnictví (knihy pohledávek, knihy závazků, pokladní knihy)
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů
 • stanovení postupů při zavádění operativních evidencí
 • roční účetní uzávěrka vč. dokladových inventarizací
 • zpracování prvotních účetních dokladů, kontrola správnosti daňových dokladů
 • zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek, INTRASTAT
 • rekonstrukce účetnictví
 • sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování měsíční závěrky
 • sestavení účetní uzávěrky
 • zaúčtování a sestavení přenesení daně

Pravidelné informování o stavu účetnictví poradenství a konzultace

 • pravidelné reporty o stavech na Vašich účtech
 • pravidelné vyzvedávání účetních dokladů
 • interní reporting, organizace inventurních prací (přehledy pro potřeby řízení firmy – od jednoduchých sestav z účetního programu až třeba po rozsáhlý reporting
 • vč. komentářů a grafů)
 • srozumitelné přehledy pro majitele a manažery, reporting pro zahraničního vlastníka v angličtině/němčině možný

Zpracování daňového přiznání

 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd
 • vyúčtování srážkové daně
 • zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, spolu se všemi povinnými přílohami za příslušné zdaňovací období, včetně zasílání ročních příloh k daňovému přiznání k dani z příjmů na příslušný obchodní soud
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu (po celé ČR)
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • příprava podkladů pro DPPO
 • daňové poradenství pro podnikatele – fyzické osoby

Vedení mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem
 • možno včetně výpočtů pohyblivých složek mzdy (provize z prodeje, bonusy, splnění plánu apod.)
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ) včetně odesílání na úřady
 • výplatní pásky zašleme Vám či přímo Vašim zaměstnancům, zaměstnancům potvrzení pro účely poskytnutí úvěru od banky, apod.
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdrav. pojištění, soc.
 • zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (daně zaměstnanců)
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce
 • příkazy k úhradě mezd a odvodů, mzdové listy
 • příprava podkladů pro pravidelné kontroly
 • běžné zastupování na úřadech, zastupování firmy při kontrolách ze strany státní správy
 • sepsání pracovní smlouvy, dodatku ke smlouvě, mzdové a platové výměry
 • výpověd z pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru dohodou, poradenství k problematice odstupného
 • příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů

Vedení evidence HIM,NIM A FIM

 • inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
 • inventární knihy finančního majetku
 • inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku

Zpracování roční účetní závěrky a DP

 • včetně sestavení účetních výkazů a zpracování podkladů pro provedení roční dokladové inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • zpracování roční uzávěrky

Speciální služby

 • zpracování jazykových mutací výkazů a zvláštní sestavy
 • administrativní práce
 • odborné účetní práce
 • zpracování vnitropodnikových směrnic – neúčetních
 • zastupování na úřadech, zastupování při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce apod. a při místních šetřeních
 • zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
 • součinnost při administrativní činnosti v souvislosti s účetní, daňovou a mzdovou problematikou (např. interní směrnice, pracovní smlouvy, apod.)
 • v případě odchodu vašeho pracovníka (výpověď, mateřská dovolená, nemoc) vám poskytneme pracovníka s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi jako zástup na dobu několika týdnů až let.
 • nákladové kalkulace, řízení nákladů a manažerské účetnictví
 • finanční rozbory a analýzy, podnikatelské plány
 • zpracování ekonomických podkladů pro potřeby financujících bankovních ústavů
 • příslušnými specialisty.
 • možnost převzetí vedení účetnictví i v průběhu roku
 • online účetnictví nonstop přístup k účetní datům

Praha

Adresa: Točitá 34, 140 00 Praha 4
Tel.: + 420 241 485 105
Fax: + 420 241 485 103
E-mail: asc@ascaccount.cz
zapsána u MS v Praze spisová značka: C 44128
IČO: 611 69 293
DIČ: CZ611 69 293

Brno

Adresa: Valchařská 36, 602 00
Tel.: +420 541 214 279 – 281
Fax: +420 541 214 280
E-mail: brno@ascaccount.cz

Ústí nad Labem

Mob: 605 232 656
E-mail: usti@ascacount.cz